Welcome to SP4 Iława   Click to listen highlighted text! Welcome to SP4 Iława Powered By GSpeech

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Polskich Podróżników

w Iławie


1. Zajęcia świetlicowe organizowane są przede wszystkim dla uczniów klas I-III, w tym
w szczególności uczniów dojeżdżających i dzieci rodziców pracujących.

 

 • W wyjątkowych sytuacjach, po wcześniejszym uzgodnieniu świetlica zapewnia opiekę uczniom klas starszych oraz czekającym na zajęcia dodatkowe (zajęcia korekcyjne, zajęcia logopedyczne, koła zainteresowań, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne itp.).
 • Po wcześniejszym uzgodnieniu opieką wychowawczą w świetlicy mogą być objęci także uczniowie zwolnieni z uczęszczania na zajęcia edukacyjne np. religii lub basenu.
 • Do świetlicy przyjmowane są dzieci na podstawie kart zgłoszeń składanych przez rodziców/opiekunów prawnych na początku roku szkolnego. Kartę zgłoszenia (Załącznik nr 1) należy pobrać ze strony internetowej szkoły, sekretariatu lub świetlicy, wypełnić, podpisać i złożyć dokument osobiście w świetlicy lub pozostawić w sekretariacie.
 • Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy od godz. 6:45 do 16:45 od poniedziałku do piątku, w dni, w czasie których odbywają się zajęcia dydaktyczne, wychowawcze, opiekuńcze w szkole, zgodnie z ustaleniami dyrektora szkoły.
 • Świetlica realizuje swoje zadania według rocznego planu organizacji pracy opiekuńczo - wychowawczo - dydaktycznej.
 • Uczniowie przebywający w świetlicy zobowiązani są do przestrzegania wewnętrznego regulaminu świetlicy.
 • Realizacja zajęć świetlicowych odbywa się w grupach nie większych niż 20-25 uczniów na jednego wychowawcę.
 • Uczeń pozostaje pod opieką nauczyciela świetlicy od momentu zgłoszenia swojej obecności. Obecność ucznia nauczyciel musi udokumentować w zeszycie obecności.
 • Podczas dyżuru nauczyciela świetlicy w stołówce, dzieci mogą przebywać na korytarzu szkolnym pod opieką nauczyciela tam dyżurującego.
 • Obowiązkiem rodziców/opiekunów prawnych jest przestrzeganie godzin pracy świetlicy i punktualnego odbierania dzieci.
 • W przypadku pozostania dziecka w świetlicy po godzinach pracy, wychowawca telefonicznie kontaktuje się z rodzicami dziecka. Gdy nie ma kontaktu z rodziną lub opiekunami dziecka nauczyciel powiadamia Dyrektora Szkoły, że zostaje dłużej w pracy opiekując się dzieckiem. W sytuacji braku kontaktu z rodzicami, kiedy dziecko w dalszym ciągu pozostaje w świetlicy, po upływie 45 minut nauczyciel świetlicy, za zgodą dyrekcji, może powiadomić najbliższą jednostkę policji o zaistniałej sytuacji.
 • Dziecko ze świetlicy mogą odebrać jedynie rodzice/opiekunowi prawni lub wyznaczone przez nich osoby, których dane są wpisane do Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy.
 • Dziecko poniżej 7 roku życia nie może samodzielnie wracać do domu oraz nie może być odbierane przez inne dziecko, które nie ukończyło 10 lat (zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym)
 • W wyjątkowych sytuacjach, jeśli dziecko miałoby być odebrane przez osobę nie upoważnioną w karcie zgłoszeniowej, potrzebne jest pisemne oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych.
 • Osobom nieupoważnionym lub opiekunom w stanie nietrzeźwym dzieci nie będą przekazywane.
 • Każda zmiana dotycząca zapisów w karcie zgłoszenia musi być przekazana w formie pisemnej z datą i czytelnym podpisem rodzica/opiekuna prawnego.
 • Uczniowie korzystają z własnych przyborów szkolnych oraz w ramach zajęć programowych
  z artykułów papierniczych i technicznych dostarczonych do świetlicy w ramach wyprawki.
 • Jeżeli w trakcie roku szkolnego rodzic/opiekun prawny postanowi wypisać dziecko ze świetlicy, powinien ten fakt zgłosić pisemnie nauczycielowi świetlicy.
 • W momencie zapisu dziecka do świetlicy rodzice/opiekunowie prawni zapoznają się i akceptują Regulamin świetlicy.

E-dziennik

Search

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech